C4D材质:Gumroad –织物逼真的着色器| 18个着色器– 4K无缝| Octance| 纹理文件(Orbx + C4D格式)

C4D材质:Gumroad –织物逼真的着色器| 18个着色器– 4K无缝| Octance| 纹理文件(Orbx + C4D格式)插图

包含18个真实布料材质预设,只支持Octane渲染器,包含Orbx+C4D格式

C4D材质:Gumroad –织物逼真的着色器| 18个着色器– 4K无缝| Octance| 纹理文件(Orbx + C4D格式)插图1

OC写真布料材质球库每个材质球中包含用于材质球的每个纹理(因此你可以在每个渲染软件中使用它们),带有每个纹理的.c4d文件,以及用于在Octane中使用它们的.orbx文件。

每个材质球都是无缝的和4K的。

C4D材质:Gumroad –织物逼真的着色器| 18个着色器– 4K无缝| Octance| 纹理文件(Orbx + C4D格式)插图2

C4D材质:Gumroad –织物逼真的着色器| 18个着色器– 4K无缝| Octance| 纹理文件(Orbx + C4D格式)插图3

C4D材质:Gumroad –织物逼真的着色器| 18个着色器– 4K无缝| Octance| 纹理文件(Orbx + C4D格式)插图4

C4D材质:Gumroad –织物逼真的着色器| 18个着色器– 4K无缝| Octance| 纹理文件(Orbx + C4D格式)插图5

—这个包含什么—

全包(包含18个材质球):

-Cloth_Pack_01

-Cloth_Pack_02

布包01包含9个材质球

– Curtain

– Dust_Towel

– Plaid_01_IN

– Plaid_01_OUT

– Plaid_02_IN

– Plaid_02_OUT

– Towel_01

– Towel_02

– Towel_03

布包02包含9个材质球

– Alcantara

– Cloth_01

– Cloth_02

– Cloth_03

– Cloth_04

– Cloth_05

– Cloth_06

– Cloth_Cat_Hair

– Leather

这些着色器大多数都是可自定义的,可以轻松更改它们的颜色